Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Tasuliste teenuste hinnakirjad

Tasuline tervishoiuteenus on igasugune tervishoiuteenus, mille eest tasub patsient ise. Tasulist tervishoiuteenust osutatakse juhul, kui:

 • tervishoiuteenust soovib saada Tervisekassas kindlustamata isik;

 • isikul puudub Euroopa Liidu ravikindlustuskaart või muu Haigla jaoks aktsepteeritav ravikindlustus;

 • kindlustatud isik soovib pöörduda saatekirjata eriarsti vastuvõtule erialadel, kus kehtib saatekirja nõue;

 • kindlustatud isik soovib pöörduda saatekirjata uuringule või protseduurile, kus kehtib saatekirja nõue;

 • Tervisekassa ei rahasta patsiendi poolt soovitavat tervishoiuteenust.


SA Pärnu Haigla soovib Teid teavitada alljärgnevast:

 • Tervisekassas ravikindlustatud isikutel on võimalus saada tervishoiuteenuseid Tervisekassa poolt tasutuna juhul, kui on täidetud seadusest tulenevad nõuded tasumise kohustuse ülevõtmiseks Tervisekassa poolt (sh saatekirja olemasolu);

 • patsient on kohustatud tasuma ise tervishoiuteenuse osutamise eest juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise kulusid ei kata ravikindlustus või muu isik;

 • tasuliste tervishoiuteenuste hinnaks on Haigla juhatuse poolt kehtestatud teenuse hind vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjadele. Juhul, kui tasulise tervishoiuteenuse osas ei ole hinda kehtestatud, rakendatakse teenusele Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinda, millele lisandub visiiditasu või voodipäevatasu juhtudel, mil Tervisekassas ravikindlustatud isik peaks maksma visiiditasu või voodipäevatasu. Juhul, kui tasulisele tervishoiuteenusele puudub Haigla juhatuse poolt kehtestatud hind ning sellist teenust ei ole nimetatud Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus, lepitakse tervishoiuteenuse hind konkreetseks juhuks eraldi kokku;

 • patsient tasub enne tervishoiuteenuse osutamist ettemaksu täies ulatuses eriarsti esmase või korduva vastuvõtu või muu tervishoiuteenuse puhul, mille sisu ning maksumus on teada enne tervishoiuteenuse osutamist. Muude tasuliste tervishoiuteenuste eest, mida pole enne teenuse osutamist võimalik ette näha, kohustub patsient tasuma Haiglas või vastavalt esitatud ülekandearvel märgitud tähtajaks;

 • juhul, kui tervishoiuteenuse osutamisele aja broneerimise ja vastuvõtu toimumise vahepealsel ajal on teenuse hind tõusnud, on Haiglal õigus nõuda teenuse eest tasumist tervishoiuteenuse osutamise hetkel kehtiva hinnakirja järgi ning patsiendil on õigus enne tervishoiuteenuse osutamise algust tervishoiuteenuse osutamiseks broneeritud aeg tühistada. Ettemaksu tagastamiseks tuleb patsiendil esitada Haiglale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus;

 • tulenevalt ravi vajadusest võivad tervishoiuteenuse osutamise käigus ilmneda vajalikud teenused, mille kulu ei ole koheselt ettemääratav;

 • juhul kui ilmneb, et arvestatud summa erineb tegelikult osutatud tervishoiuteenuse hinnast, tasub Haigla patsiendi nõudmisel tema poolt enammakstud summa tagasi või esitatakse patsiendile tasumiseks arve täiendavate tervishoiuteenuste eest;

 • tasulise tervishoiuteenuse osutamisega ei kaasne patsiendile eelisseisundit ravijärjekorras;

 • kohustusest teavitada Haiglat esimesel võimalusel kokkulepitud ajal tervishoiuteenuse osutamisele ilmumise võimatusest, soovitatavalt mitte vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega;

 • Haiglal on õigus volitada patsiendi võlgnevuste sissenõudmiseks krediidihaldusteenuseid osutavaid isikuid;

 • juhul, kui patsient ei tasu Haigla poolt talle väljastatud arvete eest, on Haiglal õigus keelduda patsiendile tasuliste tervishoiuteenuste osutamisest kuni patsiendi poolt arvete tasumiseni.


Tasulise teenusena käsitletakse ka rehabilitatsiooniteenuseid vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetelus määratud teenuste hindadega. Tasulist rehabilitatsiooniteenust osutatakse vaid juhul, kui riigieelarvest Pärnu Haiglale eraldatud vahendid on otsas.

Pärnu Haigla jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta.

Koostatud/Ajakohastatud 05.01.2024